ด้านการบริการ

ณพศร เซอร์วิส กรุ๊ป

 

สรุปประโยชน์ที่บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ผู้รับบริการจะได้จากการใช้บริการจ้างเหมาแรงงาน

 

1. ไม่ต้องกังวลต่อปัญหาแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการเสริม

    สร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลิกจ้างที่

    ไม่เป็นธรรมเพราะ พนักงานอยู่ในความควบคุมของบริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

2. การใช้บริการจ้างเหมาแรงงานจาก ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ปนั้น เป็นการช่วยลดปัญหาการบริหารงาน

    บุคคลของฝ่ายบริหารได้อย่างมาก สะดวกในการเพิ่ม- ลดจำนวนพนักงาน เพราะ ณภษร เซอร์วิส

    กรุ๊ปจะเป็นตัวแทนในการรับผิดชอบต่อภาระในส่วนนี้

3. บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ผู้รับบริการจะมีเวลาเพียงพอในการคัดเลือกพนักงานที่ดีที่สุด

    ที่มีความสามารถและมีความเหมาะสมเพื่อที่จะโอนบรรจุเข้าเป็นพนักงานของท่าน ฯลฯ

4. ลดต้นทุนของบริษัทด้านแรงงาน ลดภาระการบริหารงานบุคคลในส่วนของการรับสมัครพนักงาน

    การปฐมนิเทศการบริหารค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ

    ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน ฯลฯ

โทร : 080-585-8881

ฮีเมล์ : Korakoch@naparsorn.com

ที่อยู่

14/1 ชุลีพร แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

© COPYRIGHT 2015  NAPARSORN  SERVICE GROUP CO.,LTD

8